Pravilnik o priznanjih in zahvalah KD Studenci-Maribor lahko natisnete in preberete na naslednji povezavi: Pravilnik o priznanjih in zahvalah.

RAZPIS za vložitev predlogov za podelitev priznanj in zahval za leto 2016 lahko preberete in natisnete na naslednji povezavi: RAZPIS.

 

Kulturno društvo Studenci-Maribor

Upravni odbor

Erjavčeva 43, 2000 Maribor

 

Pravilnik o priznanjih in zahvalah KD Studenci-Maribor

 

 

Priznanja

 

1. člen

 

Upravni odbor Kulturnega društva Studenci (v nadaljevanju Društva) podeljuje priznanja (pisne listine) članom Društva za delo v sekcijah Društva in za splošne potrebe Društva, ki se lahko opredelijo kot kulturna dejavnost. Sem ne sodijo tehnična, organizacijska in podobna dela, ki so tudi potrebna za delo Društva.

 

Priznanja se podeljujejo za izvajanje aktivnosti v skladu z letnimi plani posameznih sekcij oz. Društva v celoti in drugimi načrtovanimi aktivnostmi. Morebitne aktivnosti članov Društva v drugih društvih so lahko osnova za podelitev priznanja le v primeru uradnega sodelovanja med društvi oz. sekcijami društev.

 

Priznanja se lahko podelijo tudi mentorjem posameznih sekcij Društva.

 

 

2. člen

 

Priznanja so lahko redna (letna) in se podeljujejo za dosežke v rednem delu Društva v skladu z letnimi plani sekcij oz. Društva ali izredna (posebna), ki se podeljujejo ob obletnicah (vsakih pet let) oz. ob posebnih dogodkih, ki dodatno zaznamujejo delo Društva in predstavljajo poseben dosežek za Društvo oz. okolje v katerem Društvo deluje.

 

 

3. člen

 

V enem letu se podeli eno do tri redna priznanja članom Društva.

 

Število izrednih priznanj se prilagodi stvarnim okoliščinam dogodka, ob katerem se podeljujejo, o čemer odloča Upravni odbor.

 

 

 

4. člen

 

Redna priznanja se podeljujejo članom na občnem zboru ali na prireditvi ob kulturnem prazniku.

 

Posebna priznanja se podeljujejo na slovesni prireditvi, organizirani ob obletnici ali drugi posebno organizirani prireditvi.

 

 

Zahvale

 

5. člen

 

Upravni odbor Društva podeljuje zahvale (pisne listine) posameznikom in organizacijam izven Društva za podporo/pomoč/sodelovanje pri delu Društva, bodisi za tekoče leto, ali za več let oz. ob posebnih dogodkih.

 

Zahvale se lahko podelijo tudi članom Društva za aktivnosti, ki so izvzete pri priznanjih (tehnična, organizacijska in podobna dela), vendar so nujna za delo Društva.

 

 

6. člen

 

Zahvale se podeljujejo na občnem zboru, na prireditvi ob kulturnem prazniku ali na slovesni prireditvi, organizirani ob obletnici ali drugi posebno organizirani prireditvi.

 

 

Postopek predlaganja kandidatov

 

7. člen

 

Upravni odbor z objavo razpisa na svoji spletni strani in v prostorih Društva povabi člane, da predlagajo kandidate za priznanja in zahvale (pogoji, rok, itn.)

 

Predlagatelji so lahko člani Društva – posamezniki, skupine in sekcije.

 

Predloge obravnava tričlanska komisija za priznanja in zahvale (v nadaljevanju Komisija), ki jo imenuje Upravni odbor Društva. Komisija pripravi predlog seznama prejemnikov priznanj in zahval.

 

Upravni odbor sprejme odločitev o priznanjih in zahvalah ter določi obliko in vsebino listine ter mesto in čas podeljevanja priznanj in zahval.

 

 

Merila

 

8. člen

 

Pri ocenjevanju predlogov za priznanja Komisija upošteva naslednja merila:

 

–              udeležba na uradnih dogodkih: razstave in drugi javni nastopi (literarni dogodki, koncerti), kolonije,

–              lokacija (-e) prireditve (-ev),

–              kakovost prireditve,

–              odzivnost (število obiskovalcev, objavljene kritike itn.),

–              sodelovanje z drugimi društvi,

–              prispevek k uresničevanju napredka, ugleda in uveljavljanja Društva.

 

Ko gre za dogodke, v katerih nastopa ali se predstavlja Društvo, Komisija ocenjuje prispevek predlaganega posameznika v skupnem nastopu. V primerih, ko absolutnih meril ni, bo Komisija uporabila ustrezne primerjave, po potrebi pa bo povabila predlagatelja za pojasnilo oz. dopolnilo posameznega predloga.

 

 

Sklepne določbe

 

9. člen

 

O podeljenih priznanjih in zahvalah se vodi evidenca.

 

 

10. člen

 

Sestavine pravilnika so priloge: 1 – Vzorec razpisa, 2  in 3 – Obrazca PZ 1 i PZ 2.

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po tem, ko ga potrdi Upravni odbor Društva.

Pravilnik se objavi na spletni strani Društva.

 

 

11. člen

 

Predlaganje članov Društva za občinska, republiška  in druga podobna priznanja poteka na enak način  kot je opisano v tem pravilniku.

 

 

Predsednica KD Studenci- Maribor

V Mariboru,10.10.2013

Ana-Marija Pušnik

 

 

PRILOGA 1

KULTURNO DRUŠTVO STUDENCI-MARIBOR

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

Erjavčeva 43, 2000 Maribor

 

 

Na osnovi Pravilnika o podeljevanju priznanj in zahval KD Studenci- Maribor

UO KD Studenci- Maribor  objavlja

 

RAZPIS

 

ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN ZAHVAL ZA LETO 2013 ter PRIZNANJ IN ZAHVAL OB 90. OBLETNICI DRUŠTVA

 

Podeljena bodo naslednja priznanja in zahvale:

 

1                    Priznanja članom Društva za delo v letu 2012/2013 (do 3 priznanja)

2                    Priznanja članom Društva za delo v obdobju 2008 – 2013

3                    Zahvale posameznikom, skupinam in organizacijam v Društvu in zunaj Društva za pomoč, podporo ali sodelovanje pri delu Društva

 

Predlagatelji so člani Društva kot posamezniki, skupine in sekcije. Predlagatelji naj upoštevajo določbe Pravilnika o podeljevanju priznanj in zahval KD Studenci-Maribor.

 

Predlogi za podelitev priznanj in zahval morajo poleg osnovnih podatkov o predlaganem vsebovati tudi utemeljeno obrazložitev o doseženih uspehih in zaslugah s posameznih področij, za katero se predlaga priznanje oz. zahvala. Upoštevati je treba določbe Pravilnika o podeljevanju priznanj in zahval KD Studenci-Maribor.

 

Priznanja in zahvale bodo podeljena dne 24. oktobra 2013 na osrednji proslavi 90-letnice KD Studenci-Maribor v Domu pod gorco. 

 

Predloge za podelitev priznanj in zahval  KD Studenci- Maribor pošljite na obrazcu PZ 1, ki ga dobite pri tajnici Društva oz. je na spletni strani Društva, na naslov: KD Studenci-Maribor, Komisija za priznanja in zahvale, Erjavčeva 43, 2000 Maribor, najpozneje do ponedeljka, 14.10 2013.

 

Razpis bo do poteka roka za vložitev predlogov za podelitev priznanj in zahval KD Studenci-Maribor objavljen tudi na spletni strani Društva.

 

 

 

V Mariboru, 10.10.2013                                                           Predsednica KD Studenci-Maribor

Ana-Marija Pušnik

 

PRILOGA 2 – Obrazec PZ 1

KULTURNO DRUŠTVO STUDENCI – MARIBOR

KOMISIJA ZA PRIZNANJA

Erjavčeva 43, 2000 Maribor

 

V Mariboru,……………………….

 

 

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJA/ZAHVALE

za delo v letu 2012/2013 oz. v obdobju 2008 – 2013

 

 

1          Ime, priimek (naziv) in naslov predlaganega prejemnika/ce priznanja oz. zahvale

 

2          Čas delovanja v Društvu

 

3          Dejavnost (likovna, literarna itd ali splošna kulturna dejavnost)

 

4          Do sedaj prejeta priznanja na področju kulturne dejavnosti

 

5          Vrsta: priznanje oz. zahvala za (navesti razlog npr. za dejavnost v……………. sekciji v letu……., ali večletnem obdobju oz.za pomoč in podporo delovanju KD Studenci- Maribor v   obdobju……………………). 

 

6          Ime, priimek, naslov predlagatelja (-ev)

 

7          Obrazložitev/doseženi rezultati (lahko je tudi priloga k obrazcu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis (-i) predlagatelja (-ev)

 

 

Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni le za namene podelitve priznanja oz. zahvale KD Studenci – Maribor.

 

PRILOGA 3 – Obrazec PZ 2

KULTURNO DRUŠTVO STUDENCI – MARIBOR

KOMISIJA ZA PRIZNANJA

Erjavčeva 43, 2000 Maribor

 

 

PREDLOG KOMISIJE ZA PRIZNANJA

 

Komisija za priznanja in zahvale je na sestanku (datum obravnave) obravnavala predlog (člana društva, skupine članov/sekcijenavesti imena) za podelitev priznanja/zahvale

 

 

1          Ime, priimek, naslov predlaganega prejemnika priznanja oz. zahvale

 

2          Predlagatelj(-i)

 

3          Predlog Komisije:                               DA                  NE

 

 

OBRAZLOŽITEV

 

 

Predsednik komisije

 

                                                                                                         Rudolf Zobec

4          Datum obravnave na seji UO KD Studenci-Maribor

 

5          Sklep UO KD Studenci-Maribor

 

DA                 NE

 

Predsednica KD Studenci-Maribor

 

                                                                                                                              Ana-Marija Pušnik

 

 

Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni le za namene podelitve priznanja oz. zahvale KD Studenci – Maribor.