Delovanje Kulturnega društva Studenci Maribor sega daleč nazaj v leto 1923, ko je bilo najprej ustanovljeno Delavsko prosvetno društvo ENAKOST, v katerem so aktivno delovali delavci, zaposleni v takratnih železniških delavnicah. Od takrat dalje so v društvu delovale različne sekcije: mešani ženski, moški in mladinski pevski zbori, dramska sekcija, ročnodelska sekcija, plesna skupina, tamburaška in folklorna skupina, lutkovna sekcija, šahovska sekcija in tudi knjižnica.

Društvo je delovalo pod različnimi nazivi: Pevski zbor Enakost, DPD Svoboda, KUD Studenci in danes pod nazivom Kulturno društvo Studenci Maribor. Sedež društva je v prostorih Mestne četrti Studenci, Erjavčeva 43, Maribor. Na istem naslovu delujejo tudi sedanje sekcije društva.

Vsebinsko delo se izvaja trenutno v petih likovnih sekcijah:  STIL, LANA, LISE, ZARJA in KIPARJI  ter Literarno-recitacijska sekcija VEDRINA. Društvo sodeluje z drugimi slovenskimi in tujimi društvi na razstavah, likovnih kolonijah ter na študijskih in literarnih srečanjih.

Delo članov društva temelji na prostovoljnosti. Pridobitne dejavnosti društvo nima. Financira se iz sredstev, ki jih na osnovi podanih poročil o opravljenem delu pridobi na osnovi odločbe JSKD OI Maribor. Del sredstev društvo zbere tudi s članarino, ki se kasneje porazdeli za potrebe dela sekcij. Društvo občasno pridobi nekaj sredstev z dotacijami ob posameznih dodatnih aktivnostih ali organizaciji prireditev, pomembnih na območju svojega delovanja.

Konkretne vsebine dela sekcij se določajo z njihovimi programi. Vsekakor pa je realizacija zastavljenega programa dela odvisna tudi od pogojev, ki jih tvorijo ustrezni prostori, finančna sredstva, strokovnost vodenja in ne nazadnje kreativnost in razvoj posameznikov. V društvu se lahko pohvalimo s številnimi samostojnimi prireditvami in  prireditvami v sodelovanju z drugimi društvi in mednarodnim sodelovanjem.

 

Člani Upravnega odbora Kulturnega društva Studenci-Maribor

 • Predsednica: Rozika Ogorevc
 • Podpredsednik: Jože Marinšek
 • Blagajničarka: Sonja Mavrič
 • Tajnica: Mag. Nada Holc

Predstavniki sekcij:

 • Likovna sekcija STIL – Peter Plavčak
 • Likovna sekcija LANA – Marta Drozg
 • Likovna sekcija LISE – Vincenc Holc
 • Likovna sekcija Zarja – Rozika Ogorevc
 • Sekcija KIPARJI – Jože Marinšek
 • Literarno – recitacijska sekcija Vedrina  – Ana Marija Pušnik

 

 • Predsednik Nadzornega odbora:  Vekoslav Jalušič